СЪЮЗ НА АСТРОНОМИТЕ В БЪЛГАРИЯ


Съюзът на астрономите в България (САБ) е доброволна, неправителствена организация, обединяваща астрономите и приятелите на астрономията в България. Основно цел на САБ е да съдейства за развитието на астрономията и повишаването на нейния обществен престиж. За реализирането на тази цел САБ подпомага научноизследователската и учебно-преподавателската работа на своите членове, организира провеждането на семинари, школи и конференции, пропагандира постиженията на астрономията и природните науки, участва във формирането на националната политика и стратегия в областта на астрономията и осъществява контакти с международни астрономически организации.

За контакти:  president.bgas @ astro.bas.bg,
secretary.bgas @ astro.bas.bg,  treasurer.bgas @ astro.bas.bg.